часовник таблети  Работно време за консултации и поръчки по телефона Понеделник-петък 09:00-18:00 Събота 09:00-13:00
Добре дошли! Можете да влезете или да създадете нов профил
 • tablet
  Бърза доставка.

  До 24 часа според населеното място

 • tableti
  Свържете се с нас

  0899 839934

 • таблети
  Лесни и удобни начини на плащане

  Плащане при доставката

Кошницата е празна!

KA Digital

Покажи:
Подредба:
Изглед: СписъченТабличен
Êà÷åñòâåí è ñòèëåí êîæåí êàëúô çà òàáëåò Huawei MediaPad Ò1 10 èí÷à. Ïðîåêòèðàí çà ñåðèÿ  Huawei MediaPad Ò1 10 èí÷à . ×ðåç êàëúôà ùå ïðåäïàçèòå âàøèÿ òàáëåò îò äðàñêîòèíè óäàðè è íàðàíÿâàíèÿ. Ðàçïîëàãà ñ ôóíêöèÿ "ñòîéêà" çà ïî óäîáíî ïîëçâàíå è ãëåäàíå íà âèäåî è ñúðôèðàíå. Êîæåíèÿò êàëúô çà òàáëåò ðàçïîëàãà ñ îòâèðè çà êàìåðèòå è âèñîêîãîâîðèòåëÿ è å ñ ïúëåí äîñòúï äî âñè÷êè áóòîí..
28,00лв.
Без данък: 23,33лв.
На база 0 отзива.
Êà÷åñòâåí è ñòèëåí êîæåí êàëúô çà òàáëåò Huawei MediaPad Ò1 7 èí÷à. Ïðîåêòèðàí çà ñåðèÿ  Huawei MediaPad Ò1 7 èí÷à . ×ðåç êàëúôà ùå ïðåäïàçèòå âàøèÿ òàáëåò îò äðàñêîòèíè óäàðè è íàðàíÿâàíèÿ. Ðàçïîëàãà ñ ôóíêöèÿ "ñòîéêà" çà ïî óäîáíî ïîëçâàíå è ãëåäàíå íà âèäåî è ñúðôèðàíå. Êîæåíèÿò êàëúô çà òàáëåò ðàçïîëàãà ñ îòâèðè çà êàìåðèòå è âèñîêîãîâîðèòåëÿ è å ñ ïúëåí äîñòúï äî âñè÷êè áóòîíè ..
22,00лв.
Без данък: 18,33лв.
На база 0 отзива.
Êà÷åñòâåí è ñòèëåí êîæåí êàëúô çà òàáëåò Huawei MediaPad Ò1 8 èí÷à. Ïðîåêòèðàí çà ñåðèÿ  Huawei MediaPad Ò1 8 èí÷à . ×ðåç êàëúôà ùå ïðåäïàçèòå âàøèÿ òàáëåò îò äðàñêîòèíè óäàðè è íàðàíÿâàíèÿ. Ðàçïîëàãà ñ ôóíêöèÿ "ñòîéêà" çà ïî óäîáíî ïîëçâàíå è ãëåäàíå íà âèäåî è ñúðôèðàíå. Êîæåíèÿò êàëúô çà òàáëåò ðàçïîëàãà ñ îòâèðè çà êàìåðèòå è âèñîêîãîâîðèòåëÿ è å ñ ïúëåí äîñòúï äî âñè÷êè áóòîíè ..
24,00лв.
Без данък: 20,00лв.
На база 0 отзива.
Êà÷åñòâåí è ñòèëåí êîæåí êàëúô çà òàáëåò Huawei MediaPad Ò2 7 èí÷à. Ïðîåêòèðàí çà ñåðèÿ  Huawei MediaPad Ò2 7 èí÷à . ×ðåç êàëúôà ùå ïðåäïàçèòå âàøèÿ òàáëåò îò äðàñêîòèíè óäàðè è íàðàíÿâàíèÿ. Ðàçïîëàãà ñ ôóíêöèÿ "ñòîéêà" çà ïî óäîáíî ïîëçâàíå è ãëåäàíå íà âèäåî è ñúðôèðàíå. Êîæåíèÿò êàëúô çà òàáëåò ðàçïîëàãà ñ îòâèðè çà êàìåðèòå è âèñîêîãîâîðèòåëÿ è å ñ ïúëåí äîñòúï äî âñè÷êè áóòîíè ..
22,00лв.
Без данък: 18,33лв.
На база 0 отзива.
Êàëúô çà òàáëåò Samsung Galaxy TAB A (2016) 10,1 èí÷à T580 | T585 îò èçêóñòâåíà êîæà +ñòèëóñ /×åðåí/ * Ìîäåðíà âèçèÿ * Ñïåöèàëíî èçðàáîòåí çà Samsung Galaxy TAB A (2016) 10,1 èí÷à T580 | T585 * Ìàòåðèàë: PU êîæà * Öâÿò: ×åðåí * ôóíêöèÿ -Ñòîéêà çà ïî óäîáíî ïîëçâàíå * Ïúëåí äîñòúï äî âñè÷êè ïîðòîâå, êîíòðîëíè áóòîíè è êàìåðè Êîìïëåêòà âêëþ÷âà: Êàëúô çà òàáëåò Samsung Galaxy TAB A (2016) 10,1 è..
29,60лв.
Без данък: 24,67лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен Смарт Часовник KA F3 Sport, с атрактивен дизаин и  много екстри - Измерване на разстояние, Крачкомер, Изгорели Калории,  Мониторинг на съня, Аларма, Барометър, UV , Надморска височина, Осветление на дисплея. Съвместим с Android и IOS Bluetooth. Технически характеристики: • Модел: KA F3 Sport • Процесор: DA14580 - Процесор с най-ниска консумация на енерг..
59,00лв. 98,40лв. 40%
Без данък: 49,17лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен Смарт Часовник KA F3 Sport, с атрактивен дизаин и  много екстри - Измерване на разстояние, Крачкомер, Изгорели Калории,  Мониторинг на съня, Аларма, Барометър, UV , Надморска височина, Осветление на дисплея. Съвместим с Android и IOS Bluetooth. Технически характеристики: • Модел: KA F3 Sport • Процесор: DA14580 - Процесор с най-ниска консумация на енерг..
59,00лв. 98,40лв. 40%
Без данък: 49,17лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен Смарт Часовник KA F3 Sport, с атрактивен дизаин и  много екстри - Измерване на разстояние, Крачкомер, Изгорели Калории,  Мониторинг на съня, Аларма, Барометър, Температура, UV , Надморска височина, Осветление на дисплея. Съвместим с Android и IOS Bluetooth. Технически характеристики: • Модел: KA F3 Sport • Процесор: DA14580 - Процесор с..
59,00лв. 99,00лв. 40%
Без данък: 49,17лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен смарт часовник SMART SPORT WATCH X2 Plus Водоустойчив спортен смарт часовник с много екстри: -Пулс, Кръвно налягане, Крачкомер, Изгорени калории, Измерване на разстояния, Мониторинг на съня, Аларма Технически характеристики:  МОДЕЛ: X2 Plus  ПРОЦЕСОР: : Nordic 51822  - ПРОЦЕСОРА С НАЙ-НИСКА КОНСУМАЦИЯ  БАТЕРИЯ: 480 MAH - ЛИТИЕВО-ЙОННА - В РЕЖИМ НА ГОТОВНОС..
90,00лв. 120,00лв. 25%
Без данък: 75,00лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен смарт часовник SMART SPORT WATCH X2 Plus Водоустойчив спортен смарт часовник с много екстри: -Пулс, Кръвно налягане, Крачкомер, Изгорени калории, Измерване на разстояния, Мониторинг на съня, Аларма Технически характеристики:  МОДЕЛ: X2 Plus  ПРОЦЕСОР: : Nordic 51822  - ПРОЦЕСОРА С НАЙ-НИСКА КОНСУМАЦИЯ  БАТЕРИЯ: 480 MAH - ЛИТИЕВО-ЙОННА - В РЕЖИМ НА ГОТОВНОС..
90,00лв. 120,00лв. 25%
Без данък: 75,00лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен смарт часовник SMART SPORT WATCH X2 Plus Водоустойчив спортен смарт часовник с много екстри: -Пулс, Кръвно налягане, Крачкомер, Изгорени калории, Измерване на разстояния, Мониторинг на съня, Аларма Технически характеристики:  МОДЕЛ: X2 Plus  ПРОЦЕСОР: : Nordic 51822  - ПРОЦЕСОРА С НАЙ-НИСКА КОНСУМАЦИЯ  БАТЕРИЯ: 480 MAH - ЛИТИЕВО-ЙОННА - В РЕЖИМ НА ГОТОВНОС..
90,00лв. 120,00лв. 25%
Без данък: 75,00лв.
На база 0 отзива.
Водоустойчив спортен Смарт Часовник XR05, с атрактивен дизаин и  много екстри - Измерване на разстояние, Крачкомер, Изгорели Калории,  Мониторинг на съня, Аларма, Барометър, Температура, UV , Надморска височина, Осветление на дисплея. Съвместим с Android и IOS Bluetooth. Технически характеристики: • Модел: XR05 • Процесор: DA14580 - Процесор с най-ниска консумация на енергия..
59,00лв. 99,00лв. 40%
Без данък: 49,17лв.
На база 0 отзива.
Калъф за таблет Samsung Galaxy TAB E 9.6инча T560 | T561 от изкуствена кожа +протектор+стилус /Черен/ * Модерна визия * Специално изработен за Samsung Galaxy TAB E 9.6инча T560 | T561 * Материал: PU кожа * Цвят: Черен * функция -Стойка за по удобно ползване * Пълен достъп до всички портове, контролни бутони и камери Комплекта включва: Калъф за таблет Samsung Galaxy TAB E 9.6инча T560 | T561 С..
26,00лв.
Без данък: 21,67лв.
На база 0 отзива.
 Спецификация:   Изработен за таблет Asus ZenPad C7 модели Z170C, Z170CG, Z171CG. Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция "стойка" за ползване на таблета в изправ..
22,00лв.
Без данък: 18,33лв.
На база 0 отзива.
 Спецификация:   Изработен за таблет Asus ZenPad Z380C Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция "стойка" за ползване на таблета в изправено положение Наличен в Че..
24,00лв.
Без данък: 20,00лв.
На база 0 отзива.
Спецификация: Изработен за таблет  Lenovo Ideapad Miix 310 10.1" инча Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Наличен в Черен цвят Комплекта включва: Калъф за таблет  Lenovo Ideapad ..
28,00лв.
Без данък: 23,33лв.
На база 0 отзива.
Спецификация: Изработен за таблет Lenovo Tab 2 A8-50   Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция стойка за ползване на таблета в изправено положение Наличен в Черен цвят Комплекта ..
24,00лв.
Без данък: 20,00лв.
На база 0 отзива.
 Спецификация:   Изработен за таблет Lenovo Lenovo Tab3 4G 7 730X размер 7 инча размер  191 x 100 x 8.8 мм Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция "стойка&qu..
22,00лв.
Без данък: 18,33лв.
На база 0 отзива.
 Спецификация:   Изработен за таблет Lenovo Tab3 7 710F/710I размер 7 инча размер  194 x 119 x 8.9 mm Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция "стойка" з..
22,00лв.
Без данък: 18,33лв.
На база 0 отзива.
Спецификация: Изработен за таблет Lenovo Tab3 8 инча, TB3-850F Качествени материали от изкуствена кожа Предпазва таблета ви от удари и надраскване Имате достъп до всички бутони и куплунзи в таблета Уникално двойно магнитно закопчаване Микрофибър отвътре който запазва гладките повърхности на устройството Функция стойка за ползване на таблета в изправено положение Наличен в Черен цвят Комплек..
26,00лв.
Без данък: 21,67лв.
На база 0 отзива.